ܪܓܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܚܡܫܐ ܪܓܫܐ)
Jump to navigation Jump to search
ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ ܒܝܕ ܗܐܢܙ ܡܐܩܐܪܬ

ܪܓܫܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܕܒܗ ܒܪ ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܡܩܒܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬ̈ܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ܀

ܚܡܫܐ ܪ̈ܓܫܐ[ܫܚܠܦ]

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܸܓ݂ܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪܸ̈ܓ݂ܫܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܶܓ̥ܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ)