ܙܪܢܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܙܪܢܦܐ ܕܬܝܡܢ ܐܦܪܝܩܐ (Giraffa camelopardalis giraffa) ܕܟܪܢܝܐ ܟܠܝܐ ܒܚܩܠܐ

ܙܪܢܦܐ ܐܘ ܙܪܝܦܐ (ܬܪ̈ܝܗܝܢ ܡܢ ܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ زرناپا ܐܘܟܝܬ "ܪܓܠ ܙܘܪܢܐ") ܐܘ ܓܡܠ ܢܡܪܐ (ܐܬܬܪܓܡܬ ܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ καμηλοπάρδαλις)(ܫܡܐ ܡܕܥܢܝܐ Giraffa) ܗܘ ܚܝܘܬܐ ܬܕܝܬܢܝܬܐ ܕܐܪܝܟ ܡܢ ܟܠ ܒܐܪܥܐ. ܢܥܡܪܢ ܙܪ̈ܢܦܐ ܒܐܦܪܝܩܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܪܢܵܦܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܲܪ̈ܢܵܦܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܰܪܢܳܦ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܙܰܪ̈ܢܳܦ݂ܶܐ)