ܬܕܝܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܕ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ

ܬܕܝܬܐ ܗܝ ܐܕܫܐ ܕܒܪܝܐ ܚܝܐ ܦܩܪܬܢܝܐ ܕܢܝܢܩܢ ܐܡܗ̈ܐ ܠܒܢ̈ܝܗ̇ ܒܚܠܒܐ ܡܢ ܬܕܝܗ̇܀