ܙܥܘܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܠܦܘܢ ܥܬܝܩܐ

ܙܥܘܩܐ ܐܘ ܛܠܦܘܢ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ: τῆλε܄ "ܪܚܝܩܐ"܄ ܘφωνή܄ "ܩܠܐ") ܗܘ ܡܕܡ ܐܝܬ ܒܗ ܩܠܐ ܘܚܕ ܐܝܒܗ ܡܡܠܠ ܒܗ ܒܝܬ ܬܪܬܝܢ ܐܘ ܝܬܝܪ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܦܐ܀