ܩܠܐ (ܨܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܠܠ̈ܐ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܩܠܐ

ܩܠܐ (ܚܠܦ ܩܘܠܐ) ܐܘ ܨܘܬܐ ܗܘ ܓܠܠ̈ܐ ܕܥܒܪܝܢ ܒܐܛܝܡܬ̈ܐ ܘܒܡܝ̈ܐ ܘܒܐܐܪ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ. ܒܪ̈ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܫܡܥܝܢ ܩܠ̈ܐ ܒܝܕ ܐܕܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܳܠ̈ܶܐ)