ܩܠܐ (ܨܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܓܠܠ̈ܐ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܕܩܠܐ

ܩܠܐ (ܚܠܦ ܩܘܠܐ) ܐܘ ܨܘܬܐ ܗܘ ܓܠܠ̈ܐ ܕܥܒܪܝܢ ܒܐܛܝܡܬ̈ܐ ܘܒܡܝ̈ܐ ܘܒܐܐܪ ܒܬܢܝܢ̈ܐ ܩܠܝ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ. ܒܪ̈ܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܫܡܥܝܢ ܩܠ̈ܐ ܒܝܕ ܐܕܢܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܵܠܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܵܠܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܳܠܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܳܠ̈ܶܐ)