ܕܩܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܩܢܐ ܘܦܣܡܐ ܕܓܒܪܐ ܚܕ

ܕܩܢܐ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܡܙ̈ܐ ܕܢܐܥ̈ܝܢ ܒܣܦܬܐ ܬܚܬܝܬܐ ܘܒܙܢܩܐ ܘܒܨܘܪܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܦ ܡܫܬܡܗܐ ܕܩܢܐ ܕܘܟܬܐ ܕܬܐܥܐ ܒܗ ܡܙ̈ܐ ܗܠܝܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܩܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܲܩܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܩܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܰܩܢ̈ܶܐ)