ܦܣܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܦܣܡܐ

ܦܣܡܐ ܐܘ ܙܦܬܐ ܐܘ ܣܥܪ ܣܦܬܐ ܐܘ ܣܥܪ ܦܘܡܐ ܗܘ ܣܥܪܐ ܕܝܥܐ ܒܣܦܬܐ ܥܠܝܬܐ ܒܕܟܪ̈ܐ ܟܕ ܡܬܥܠܡܝܢ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܦܲܣܡܵܐ . ܦܸܣܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܦܰܣܡܳܐ . ܦܶܣܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)