ܕܒܫܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܒܫܬܐ ܥܠ ܗܒܒܐ

ܕܒܫܬܐ (ܣܘܕܝܬܐ ܐܠܐ ܚܪܝܦ ܐܝܬܝܗ ܡܢ ܟܬܒܢܝܬܐ) ܐܘ ܕܒܘܪܬܐ ܐܘ ܕܒܘܪܝܬܐ ܗܝ ܪ̈ܚܫܐ ܕܥܒܕܐ ܕܒܫܐ ܘܫܥܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܲܒܵܫܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܲܒܵܫܵܬ݂ܵܐ . ܕ̈ܰܒܵܫܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܰܒܳܫܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܰܒܳܫܳܬ̥ܳܐ . ܕ̈ܰܒܳܫܝܳܬ̥ܳܐ)

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܸܒܘܿܪܬܵܐ . ܕܸܒܘܿܪܝܼܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܸܒܘܿܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ . ܕܶܒܽܘܪܺܝܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ)