ܕܒܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܕܒܫܐ ܘܠܚܡܐ

ܕܒܫܐ ܗܘ ܫܚܠܐ ܚܠܝܐ ܕܥܒܝܕ ܠܕܒܘܪ̈ܝܬܐ ܘܐܬܐ ܡܢ ܗܒ̈ܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܕܸܒ݂ܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕܸܒ݂ܫܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܕܶܒ̥ܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܕ̈ܶܒ̥ܫܶܐ)