ܪܚܫܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪ̈ܚܫܐ

ܪ̈ܚܫܐ ܗܢܘܢ ܚܝܘܬ̈ܐ ܕܩܕܩܬܐ ܕܪܫܦܢ ܒܐܪܥܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܓܪܡ ܚܨܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪ̈ܲܚܫܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܲܚܫܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪ̈ܰܚܫܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܰܚܫܳܐ)