ܗܒܒܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܗܒܒ̈ܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ

ܗܒܒܐ ܐܘ ܦܩܚܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܡܢ ܝܥܝܬܐ ܥܡ ܛܪ̈ܦܐ ܓܘܢܢ̈ܐ. ܒܥܕܢ ܗܒܒܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܩܐ. ܗܒܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܕܡܐ ܐܠܨܝܐ ܠܡܦܪܝܢܘܬܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܲܒܵܒ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܗܰܒܳܒ̥̈ܶܐ)