Jump to content

ܓܢܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܓܢܬܐ ܝܦܢܝܬܐ

ܓܢܬܐ ܐܘ ܦܪܕܝܣܐ ܐܘ ܒܘܣܬܢܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܕܙܪܝܥܐ ܒܝܪܩܐ ܘܫܬܝܠܝܢ ܒܗ ܐܝܠܢ̈ܐ ܘܡܙܗܪܝܢ ܒܗ ܗܒܒ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܓܲܢܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܲܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܓܰܢܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܓܰܢ̈ܶܐ)