ܐܝܠܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܝܠܢ̈ܐ ܥܠ ܛܘܪܐ

ܐܝܠܢܐ ܢܨܒܬܐ ܡܩܝܣܬܐ ܘܚܝܬܐ ܕܓܘܙܥܗ ܡܬܥܒܛ. ܡܟܠܠ ܗܘ ܡܢ ܠܥܠ ܒܥܘܦ̈ܐ ܘܒܣܘܟ̈ܐ ܘܒܛܪ̈ܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܐܝܼܠܵܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܝܼܠܵܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ)