ܓܗܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ

ܓܗܢܐ (ܥܒܪܐܝܬ: גהנום, גהנם܇ ܐܪܡܐܝܬ: גִהַנָא܇ ܝܘܢܐܝܬ: γέεννα) ܗܝ ܒܝܬ ܫܘܢܩܐ ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ ܘܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܐܣܠܐܡ ܕܡܫܠܗܒ ܒܢܘܪܐ ܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܟܪ ܕܡܫܬܩܢܝܢ ܚܛܝ̈ܐ ܥܡ ܫܐܕ̈ܐ ܠܥܠܡ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]