ܓܓܘܠܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܕܘܟܬܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܓܓܘܠܬܐ (ܐܪܡܐܝܬ: גָּגוּלתָּא) ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܬܝܩܬܐ ܕܒܗ ܐܨܛܠܒ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܣܘܟܠܐ ܕܫܡܐ ܕܓܓܘܠܬܐ ܗܘ ܩܪܩܦܬܐ܀