Jump to content

ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܡܥܠܬܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܘ ܥܕܬܐ ܕܩܒܪܐ ܡܩܕܫܐ (ܝܘܢܐܝܬ Ναός του Παναγίου Τάφου܆ ܠܐܛܝܢܐܝܬ Ecclesia Sancti Sepulchri܆ ܥܒܪܐܝܬ כנסיית הקבר܆ ܥܪܒܐܝܬ كنيسة القيامة) ܗܝ ܥܕܬܐ ܒܫܘܪܐ ܒܪܘܒܥܐ ܡܫܝܚܝܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܒܢܝܬ ܥܕܬܐ ܥܠ ܓܓܘܠܬܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܘܟܬ ܟܐܦܐ ܕܨܠܝܒ ܡܫܝܚܐ ܥܠܝܗ̇ ܚܫܒܐ ܩܘܕܫ ܥܕ̈ܬܐ ܕܡܫܝܚܝ̈ܐ ܠܦܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܝܘܬܐ ܘܚܒܫܐ ܥܕܬܐ ܥܠ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܩܒܪ ܡܫܝܚܐ. ܐܫܬܡܗܬ ܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ ܒܗܢܐ ܫܡܐ ܠܦܘܬ ܩܝܡܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܒܝܬ ܩܒܪ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܕܡܘܬܗ ܘܨܠܝܒܘܬܗ ܘܦܠܓܝ ܠܥܕܬܐ ܥܕܬܐ ܐܘܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܕܢܚܝܐ ܘܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܘܐܘܪ̈ܬܘܕܘܟܣܝܐ ܡܕ̈ܢܚܝܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܕܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܪܛܝܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܝܗܒܘ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܡܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܬܝܢ ܥܠ ܕܘܟܬ ܕܓܓܘܠܬܐ. ܐܝܗܘܬ ܕܘܟܬܐ ܣܓܝ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܢܦܠ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܣܓܝ ܡܦܠܚ ܒܝܕ ܐܢ̈ܫܐ ܘܠܐ ܪܚܝܩ ܡܢ ܓܢܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܩܒܪܐ ܚܕܬܐ. ܘܐܡܪ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܕܘܟܬܗ ܕܫܡܗ̇ ܩܪܩܦܬܐ (ܐܪܡܐܝܬ ܓܓܘܠܬܐ) ܘܫܡܐ ܝܗܒ ܚܕ ܡܢ ܡܦܫܩܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܘܟܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܘܟܬ ܩܛܠܐ ܕܡܓܪܡܐ ܘܐܫܬܡܗ ܒܩܪܩܦܬܐ ܒܥܠܬܐ ܩܪܩܦܬܐ ܕܩܛܝܠܐ܆ ܬܪܝܢܐ ܒܟܠ ܦܫܝܛܘܬܐ ܒܥܠܬܐ ܕܬܠܐ ܕܡܐ ܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܩܪܩܦܬܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܕܒܪܢܫܐ܀