ܓܒܪܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܓܒܪܐܝܠ ܐܣܥܕ

ܓܒܪܐܝܠ ܐܣܥܕ ܗܘܐ ܣܝܘܡ ܩܝܢܬܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܫܡܗܐ. ܐܬܝܠܕ ܒܡܕܝܕ ܒܫܢܬ 1907 ܘܓܠܐ ܠܣܘܪܝܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܠܝܐ. ܐܝܬ ܠܗ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܥܠ ܐܘܡܬܢܝܘܬܐ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܦܘܐܝܛ̈ܐ ܝܘܚܢܢ ܩܫܝܫܐ ܘܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ. ܡܝܬ ܒܫܢܬ 1997 ܒܣܛܘܩܗܘܠܡ ܒܣܘܝܕ܀