ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܗܘܐ ܒܣܝܩܘܡ 27 ܒܐܝܠܘܠ ܫܢܬܐ ܕ1885 ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪ̈ܕܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܩܪܐ ܒܡܕܪܫܬܐ ܕܡܪ̈ܕܐ ܦܠܚ ܐܝܟ ܐܫܟܦܐ ܒܥܠܝܡܘܬܗ. ܒܫܢܬܐ ܕ1907 ܐܙܠ ܘܒܥܒܪ ܒܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܡܢ ܬܡܢ ܐܫܬܕܪ ܠܛܘܪܐ ܕܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܘܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܗܘܘ ܕܘܟܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܐ ܒܡܪܬܝ ܣܝܕܐ ܣܝܡ ܕܝܪܝܐ ܒܫܢܬܐ ܕ1908 ܘܠܐܪܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܠܐ ܦܠܛ ܡܢ ܩܠܝܬܗ. ܘܡܢ ܫܢܬܐ ܕ1919 ܥܕܡܐ ܠܫܢܬܐ ܕ1947 ܗܘܐ ܪܝܫܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ. ܘܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܗܘ ܕܡܢ ܕܐܪܝܡ ܚܪܡܐ ܕܦܣܩ ܥܠ ܡܪܝ ܢܣܛܘܪܝܣ ܒܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܘܕܟܣܝܬܐ. ܒܫܢܬ 1969 ܠܡܪܢ ܫܢܝ ܘܥܢܕ ܒܣܝܒܘܬܐ ܥܡܝܩܬܐ ܛܒܬܐ ܡܠܝܬܐ ܥܘܬܪܐ ܪܘܚܢܝܐ ܘܦܓܪܢܝܐ ܒܙܒܢ ܐܦܝܣܩܘܦܘܬܗ ܣܡ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܐ ܕܝܪ̈ܝܝܢ ܘܟܗܢ̈ܝܢ ܘܡܫܡܫܢ̈ܝܢ܀

ܙܡܝܪܬܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ[ܫܚܠܦ]

ܟܡܐ ܫܦܝܪܬܝ ܐܡܐ ܕܫܒܝܚܬܐ
ܫܘܒܚܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܘܟܘܪܣܝܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ
ܒܣܝܡܝܢ ܛܠܠܝܟ̈ܝ ܠܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܐ
ܕܚܡܝܠܝܢ ܒܐܘܨܪ̈ܝܟܝ ܟܠܗܘܢ ܠܡ ܪ̈ܒܝ ܣܘܪܝܝܘܬܐ
ܚܘܒܟܝ ܒܠܒܝ ܠܘ ܙܥܘܪ
ܘܡܫܬܠܗܒ ܐܝܟ ܢܘܪ
ܘܠܣܢ̈ܐܝܟܝ ܐܥܩܘܪ
ܘܠܟܠ ܚܝܠܐ ܕܩܐܡ ܠܩܘܒܠܟܝ ܐܣܬܘܪ
ܟܠܝܠ ܫܘܒܚܐ ܐܩܛܘܪ ܒܪܝܫܟܝ ܕܐܢܬܝ ܗܝ
ܐܝܬܝܟܝ ܠܡ ܚܬܘܪܝ܀