ܒܪ ܨܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܘܬܝܢܐ (ܓܘܢܐ ܐܘܟܡܐ) ܥܡ ܒܪ ܨܘܪܐ (ܓܘܢܐ ܚܘܪܐ) ܕܘܠܝܐܡ ܫܝܩܣܦܝܪ

ܒܪ ܨܘܪܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܕܟܘܬܝܢܐ ܕܟܪܟ ܚܕܪ ܨܘܪܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܕܒܟܘܬܝܢܐ ܕܗܘܐ ܩܕܡ ܚܕܝܐ܀