ܒܪ ܨܘܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܟܘܬܝܢܐ (ܓܘܢܐ ܐܘܟܡܐ) ܥܡ ܒܪ ܨܘܪܐ (ܓܘܢܐ ܚܘܪܐ) ܕܘܠܝܐܡ ܫܝܩܣܦܝܪ

ܒܪ ܨܘܪܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܕܟܘܬܝܢܐ ܕܟܪܟ ܚܕܪ ܨܘܪܐ ܐܘ ܦܬܚܐ ܕܒܟܘܬܝܢܐ ܕܗܘܐ ܩܕܡ ܚܕܝܐ܀