Jump to content

ܟܘܬܝܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܟܘܬܝܢܐ ܚܕܐ

ܟܘܬܝܢܐ ܐܘ ܟܘܬܝܢܬܐ ܗܝ ܠܒܘܫܐ ܕܡܢܬܐ ܥܠܝܐ (ܥܝܕܐܝܬ ܚܕܝܐ ܘܟܪܣܐ) ܕܦܓܪܐ ܕܒܪ ܢܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܟܘܿܬܝܼܢܵܐ . ܟܘܿܬܝܼܢܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܘܿܬܝܼܢܹ̈ܐ . ܟܘܿܬ̈ܝܼܢܝܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ . ܟܽܘܬܺܝܢܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܟܽܘ̈ܬܺܝܢܶܐ . ܟܽܘ̈ܬܺܝܢܳܝܳܬܳܐ)