ܨܘܪܐ (ܝܘܠܦܢ ܨܪܘܝܘܬܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܨܘܪܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܒܝܢܬ ܪܫܐ ܠܟܬܦܬ̈ܐ ܒܚܘܪܐ ܡܢ ܩܘܕܡܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܚܘܪܐ ܕܡܢ ܒܣܬܪܐ ܡܬܩܪܐ ܩܕܠܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܨܵܘܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܵܘܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܨܰܘܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܨܰܘܪ̈ܶܐ)