ܚܕܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܕܝܐ (thorax)

ܚܕܝܐ (ܣܘܕܐܝܬ ܨܕܪܐ) ܡܢܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܐܢܫܐ ܘܚܝܘܬ̈ܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܚܒܫ ܪ̈ܐܬܘܬܐ ܘܠܒܐ ܘܩܦܣܐ ܚܕܝܢܝܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܲܕ݂ܝܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚ̈ܕ݂ܲܝܵܐ . ܚܕ݂ܵܝܹ̈ܐ . ܚ̈ܕ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ . ܚܲܕ݂ܝ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܰܕ̥ܝܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚ̈ܕ̥ܳܝܶܐ . ܚ̈ܕ̥ܰܘܳܬ̥ܳܐ)