ܒܓܕܝܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܠܦܦܐ:بغديدا.jpg
ܡܕܝܢܬ ܒܓܕܝܕܐ ܩܪܗ ܩܘܫ ܒܐܬܪܐ ܕܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܒܓܕܝܕܐ ܐܘ ܒܟܕܝܕܐ ܗܝ ܡܬܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܢܦܠܐ ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܓܪܒܝ ܡܥܪܒ ܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ. ܣܘܓܐܐܗ ܡܢ ܥܡܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠܕܝܐ ܐܬܘܪܝܐ ܆ ܘ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܪܡܝܐ ܡܬܡܠܠ ܒܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܆ ܘܥܬܝܕܗ̱ܘ ܕܬܗܘܐ ܐܪܫܟܝܬܐ ܕ ܩܠܝܡܐ ܕ(ܕܫܬܐ ܕܢܝܢܘܐ) ܐܘܟܝܬ (ܦܩܥ̈ܬܐ ܕܢܝܢܘܐ). ܐܢ ܨܒܐ ܡܪܢ. ܘܝܘܡܢܐ ܐܝܬܝܗ ܩܢܛܪܘܢܐ ܕ ܐܬܪܐ ܕ(ܚܡܕܐܢܝܐ) ܐܘ (ܩܪܗ ܩܘܫ)܀

ܕܘܟܬܐ ܪܘܫܡܝܬܐ ܥܠ ܢܘܠܐ