ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܠܘܬܐ ܕܝܘܡ ܟܦܘܪ ܒܐܪܡܝܐ ܒܒܠܝܐ.

ܐܪܡܝܐ ܕܒܬܠܡܘܕ ܒܒܠܝܐ ܐܘ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܒܒܠܝܐ ܗܘ ܠܫܢܐ ܐܪܡܝܐ ܐܬܡܠܠ ܒܗ ܝܗܘܕܝ̈ܐ ܒܒܒܠ ܘܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܒܝܢܬ 200 ܘ 1200 ܒ.ܡ. ܗܢܐ ܠܫܢܐ ܝܩܘܪܐ ܗܘ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܘܪܝܬܐ܀