ܐܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܐܦ̈ܐ ܕܡܘܢܐܠܝܙܐ

ܐܦ̈ܐ ܐܘ ܦܐܬܐ ܐܘ ܦܬܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܕܚܒܫ ܗܕܡ̈ܐ ܕܪܓܫܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ ܘܢܚܝܪܐ ܘܐܕܢܐ ܘܦܘܡܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: (ܐܲܦܹ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ). ܦܲܐܬ݂ܵܐ . ܦܲܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܦܹ̈ܐ . ܦܲܐ̈ܬ݂ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: (ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ) . ܦܰܐܬ̥ܳܐ . ܦܰܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܦ̈ܶܐ . ܦܰܐ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ)