ܐܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܐܦ̈ܐ ܕܡܘܢܐܠܝܙܐ

ܐܦ̈ܐ ܐܘ ܦܐܬܐ ܐܘ ܦܬܐ ܗܝ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܕܚܒܫ ܗܕܡ̈ܐ ܕܪܓܫܐ ܐܝܟ ܥܝܢܐ ܘܢܚܝܪܐ ܘܐܕܢܐ ܘܦܘܡܐ ܘܫܪܟܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: (ܐܲܦܹ̈ܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ). ܦܲܐܬ݂ܵܐ . ܦܲܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܲܦܹ̈ܐ . ܦܲܐ̈ܬ݂ܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: (ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܝܬ ܠܗ ܚܕܢܝܐ) . ܦܰܐܬ̥ܳܐ . ܦܰܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܐܰܦ̈ܶܐ . ܦܰܐ̈ܬ̥ܳܬ̥ܳܐ)