ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ Tariq Aziz)
Jump to navigation Jump to search

ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ (ܐܬܝܠܕ 28 ܢܝܣܢ 1936 ܒܫܡܐ ܡܝܟܐܝܠ ܝܘܚܢܢ) ܗܘܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܘܙܝܪܐ ܕܒܪܝܘܬܐ ܒܝܢܬ (1983 – 1991) ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܒܝܢܬ (1979 – 2003) ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܙܒܢܐ ܕܨܕܐܡ ܚܣܝܢ܀