ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ

ܛܐܪܩ ܥܙܝܙ (ܐܬܝܠܕ 28 ܢܝܣܢ 1936 ܒܫܡܐ ܡܝܟܐܝܠ ܝܘܚܢܢ) ܗܘܐ ܦܘܠܝܛܝܩܝܐ ܘܘܙܝܪܐ ܕܒܪܝܘܬܐ ܒܝܢܬ (1983 – 1991) ܘܬܚܠܘܦܐ ܕܪܝܫ ܘܙܝܪ̈ܐ ܒܝܢܬ (1979 – 2003) ܒܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܥܝܪܐܩ ܒܙܒܢܐ ܕܨܕܐܡ ܚܣܝܢ܀