ܬܠ ܟܐܦܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܠ ܟܐܦܐ (ܥܪܒܐܝܬ تلكيف) ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܪܒܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ (ܗܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐܩ). ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܒܠܚܘܕ 5.000 ܣܘܪ̈ܝܝܝܢ ܟܠܕ̈ܝܝܢ ܒܗܕܐ ܩܪܝܬܐ, ܐܠܐ ܝܬܝܪ ܡܢ 100.000 ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܥܡܘܪܝܗ ܕܚܝܝܢ ܒܐܘܚܕ̈ܢܐ ܡܚܝܕ̈ܐ܀