Jump to content

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܛܟܣܐ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܒܓܘܢܐ ܙܪܩܐ

ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܡܢܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ. ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܡܚܕܘܪܝܐ ܗܘ ܟܠܗܘܢ ܓܝܕ̈ܐ ܕܒܪܝܝܢ ܡܢ ܬܘܩܢ ܓܝܕܝܐ ܩܢܛܪܘܢܝܐ ܕܐܣܪܝܢ ܡܘܚܐ ܘܚܒܠܐ ܟܘܒܝܐ ܥܡ ܗܕ̈ܡܐ ܕܓܘܫܡܐ܀

ܐܦ ܚܙܝ[ܫܚܠܦ]