ܙܪܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܙܪܩܐ

ܙܪܩܐ ܐܘ ܡܝܠܢܐ ܐܘ ܡܝܠܐ ܗܘ ܓܘܢܐ. ܗܘ ܚܕ ܡܢ ܓܘܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܕܗܢܘܢ ܙܪܩܐ ܘܫܥܘܬܐ ܘܣܘܡܩܐ. ܢܘܗܪܐ ܙܪܩܐ ܐܝܬ ܠܗ ܐܘܪܟܐ ܓܠܠܝܐ ܕ440-520 ܢܐܢܘܡܝܛܪ܀܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܙܲܪܩܵܐ . ܙܵܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܙܳܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: )