ܡܘܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܡܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܡܘܚܐ ܗܘ ܗܕܡܐ ܕܡܚܫܒܬܐ ܕܠܓܘ ܗܘ ܡܢ ܩܪܩܦܬܐ ܘܡܠܘܐܐ ܗܘ ܪܟܝܟܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܡܘܼܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܘܼܚܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܡܽܘܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܡܽܘܚ̈ܶܐ)