Jump to content

ܬܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܬܕܐ

ܬܕܐ ܐܘ ܬܕܐܐ ܐܘ ܒܙܐ ܗܘ ܒܣܪܬܐ ܪܦܘܚܬܐ ܒܥܘܒܐ ܕܢܩܒܬܐ ܕܒܗ ܡܬܟܝܢ ܚܠܒܐ ܘܒܪܫܗ ܚܠܡܬܐ ܒܙܝܥܬܐ ܕܡܢܗ ܡܐܨ ܝܠܕܐ ܚܠܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܕ݂ܵܐ . ܒܸܙܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬ̈ܕ݂ܲܝܵܐ . ܒܸܙܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܕ̥ܳܐ . ܒܶܙܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬ̈ܕ̥ܰܝܳܐ . ܒܶܙ̈ܶܐ)