Jump to content

ܚܠܡܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܠܡܬܐ ܕܐܢܬܬܐ

ܚܠܡܬܐ ܗܝ ܪܫܐ ܕܬܕܐ (ܒܙܐ). ܚܠܡܬܐ ܒܙܝܥܬܐ ܗܝ ܘܡܢܗ ܡܐܨ ܝܠܕܐ ܚܠܒܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܠܲܡܬ݂ܵܐ . ܚܠܵܡܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܲܠ̈ܡܵܬ݂ܵܐ . ܚ̈ܠܵܡܵܬ݂ܵܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܠܰܡܬ̥ܳܐ . ܚܠܳܡܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܰܠ̈ܡܳܬ̥ܳܐ . ܚ̈ܠܳܡܳܬ̥ܳܐ)