ܬܓܪܝܬ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܬܓܪܝܬ ܐܘ ܬܐܓܪܝܬ (ܥܪܒܐܝܬ: تكريت) ܗܝ ܡܕܝܢܬܐ ܘܐܪܫܟܝܬܐ ܕܗܘܦܪܟܝܐ ܕܨܠܐܚ ܐܠܕܝܢ ܒܥܝܪܐܩ܂ ܬܦܘܠ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ. ܐܝܬ ܝܬܝܪ ܡܢ 250،000 ܥܡܘܪ̈ܐ ܒܬܓܪܝܬ ܝܘܡܢܐ܀