Jump to content

ܫܡܝܪܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܡܨܠܡܢܝܬܐ ܕܡܠܟܬܐ ܫܡܝܪܡ ܗܦܟܐ ܠܕܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܫܡܝܪܡ ܐܝܬ ܚܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܡܕܟܘܪܐ ܗܝ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܐܬܘܪ ܫܡܝܪܡ ܗܘܝܬܐ ܗܝ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܥܣܩܠܐܢ ܘܐܬܫܒܩܬ ܗܘܬ ܒܒܪܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܘܝܬܗܿ. ܘܒܒܪܝܐ ܡܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܝܘܢ̈ܐ ܕܒܪܝܐ ܘܡܢ ܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܐ ܚܙܐ ܪܥܝܐ ܫܡܗ ܫܡܝܪܡ .ܫܩܠܬ ܘܡܬܒܠܗ ܥܠܝܗܿ ܠܫܡܐ ܕܫܡܝܪܡ ܒܫܡܐ ܕܢܦܫܗ̇ (ܗܢܘ ܗܘܡܣܐ). ܗܘܬ ܫܡܝܪܡ ܪܘܪܒܐܝܬ ܫܦܝܪܐ ܘܡܕܪܡܐ ܘܟܡܐ ܕܓܘܪܘܣܠܗܿ ܣܓܐ ܫܘܦܪܗܿ. ܒܚܕ ܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܚܙܐ ܠܗ̇ ܚܕ ܪܒܚܝܠܐ ܢܝܢܘܝܐ ܫܡܗ ܡܢܘܢܝܣ ܡܘܚܒܐܠܗ ܘܥܒܕܗ̇ ܒܪܬ ܙܘܓܗ.

ܡܠܟܐ ܕܐܫܘܪ ܢܝܢܘܣ ܡܫܘܠܛܢܗ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܐܡܘ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܠܐ ܗܢܝܢ ܕܗܢܕܘ. ܐܦ ܒܢܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܥܠ ܣܦܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܗܘܐ ܡܢ ܒܢܝܬܗܿ ܦܣܩ ܗܘܐܠܗ ܕܡܫܠܛܢ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܗܢܕܘ. ܡܨܐ ܢܝܢܘܣ ܕܡܫܠܛܢ ܥܠ ܟܠܗܿ ܗܢܕܘ ܐܠܐ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܠܗܿ ܕܗܘܬ ܒܟܬܪܝܐ. ܥܡ ܢܝܢܘܣ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܝܢܘܣ ܡܠܘܟܼܐ ܘܪܒܚܝܠܐ ܘܗܿܘ ܛܠܝܒܐ ܗܘܐ ܕܒܪܬ ܙܘܓܗ ܗܘܝܐ ܥܡܗ ܒܩܪܒܐ ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗܿ ܦܘܪܣܐ ܛܒܬܐ ܕܡܚܙܝܗܿܠܗ ܫܡܝܪܡ ܠܚܝܠܗܿ.

ܠܒܫܬ ܠܒܘܫܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܘܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܕܡܛܬ ܠܦܢܝܬܐ ܕܒܟܬܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢܬܗܿ ܐܪܫܟܝܬܐ ܚܙܬ ܢܘܝܠܘܬܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ ܒܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܡܓܘܒܐܠܐ ܚܕ ܛܠܝܐ ܡܢ ܦܠܚ̈ܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܨܝܬܐ ܕܐܣܠܩܬܐ ܠܫܘܪܐ ܪܡܐ. ܗܕܟܐ ܦܠܫܠܗܿ ܥܡ ܒܟܬܪ̈ܝܝܐ ܘܙܟܬ ܥܠܝܗܘܢ ܘܡܫܘܠܛܢܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢܬܗܘܢ. ܐܝܡܢ ܕܒܟܬܪ̈ܝܝܐ ܪܓܫܘ ܕܗܢܘܢ ܙܟܘ ܘܚܣܪܘ ܠܩܪܒܐ ܠܫܡܝܪܡ ܘܠܐܬܘܪ̈ܝܐ ܡܒܘܪܒܙܠܘܢ. ܕܡܪ ܢܝܢܘܣ ܒܠܒܝܒܘܬܐ ܕܫܡܝܪܡ ܘܒܫܘܦܪܗܿ. ܦܣܩܠܗ ܕܓܒܪܗܿ ܘܥܒܕ ܠܗܿ ܐܢܬܬܐ ܠܢܦܫܗ ܘܝܗܒ ܠܒܪܬܗ ܠܡܢܘܢܝܣ.

ܒܪܡ ܢܝܢܘܣ ܪܘܪܒܐܝܬ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܫܡܝܪܡ ܘܠܐ ܡܨܐ ܡܚܝܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܿ ܩܛܠ ܠܢܦܫܗ. ܘܙܘܓ ܢܝܢܘܣ ܠܫܡܝܪܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܐܪ̈ܝܟܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ ܡܬ ܢܝܢܘܣ ܘܟܕ ܗܘܐ ܒܪܗ ܢܝܢܐܣ ܙܥܘܪ ܫܩܠܬ ܫܡܝܪܡ ܠܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܩܛܠܬ ܠܢܝܢܘܣ ܐܝܟ ܬܐܪܬܐ ܠܓܒܪܗܿ ܘܫܩܠܬ ܠܡܠܟܘܬܐ. ܒܥܬ ܫܡܝܪܡ ܕܫܡܗܿ ܪܐܡ ܥܠ ܫܡܐ ܕܢܝܢܘܣ ܫܘܬܐܣܬ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

ܘܒܢܐܠܗܿ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܠ ܘܓܫܪܐ ܕܦܪܐܬ ܘܓܢ̈ܬܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܘܓܠܢ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܥܐܠܗܿ ܫܡܝܪܡ ܕܡܒܪܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܐ ܕܗܢܕܘܝ̈ܐ ܩܬܗܿ ܘܡܘܪܝܙܠܗܿ ܠܚܝܠ̈ܗܿ ܠܡܕܡ ܗܢܐ. ܘܥܒܪܗܿ ܒܩܪܒܐ ܥܡ ܗܢܕ̈ܘܝܐ ܘܥܒܕܠܗܿ ܚܕ ܦܢܕܐ ܘܢܟܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܟܬܪ̈ܝܝܐ ܒܗܢܕܘ. ܟܕ ܡܠܒܫܠܗܿ ܡܐܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܓܡ̈ܠܝܢ ܒܓܠܕܐ ܐܘܟܡܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܨܦܚܠܝܗܝ ܥܠ ܦܝ̈ܠܐ ܕܗܢܕܘ ܟܕ ܚܙܝܠܘܢ ܠܚܝ̈ܠܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܥܪܩܘ ܡܢ ܩܪܒܐ ܘܕܒܩ ܡܐܬܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܣܝܪ̈ܝܢ ܗܢܕ̈ܘܝܝܢ .ܘܐܦ ܥܪܩ ܡܠܟܗܘܢ.

ܐܝܢܐ ܐܝܡܢ ܕܝܕܥܠܗ ܡܠܟܐ ܕܒܟܬܪ̈ܝܝܐ ܠܦܢܕܗܿ ܘܠܚܸܘܠܗܿ ܟܘܦܫܠܗ ܠܦܝ̈ܠܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܨܦܚܠܐ ܥܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܢܝ ܥܪܩܠܘܢ ܡܢ ܬܡܐ. ܐܝܢܐ ܒܐܚܪܝܬܐ ܥܒܕܘ ܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܕܥܪܗܿ ܫܡܝܪܡ ܠܐܫܘܪ ܒܚܕ ܬܘܠܬܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܗܿ. ܟܕ ܡܛܬ ܠܢܝܢܘܐ ܚܙܬ ܕܫܩܠ ܒܪܗܿ ܠܫܘܠܛܢܐ ܡܢܗܿ ܘܗܘܐ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܝܕܗ ܕܒܪܗܿ ܢܝܢܐܣ. ܒܬܫܥܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܐܡܝܪܬܐ ܕܗܿܝ ܩܛܠܬ ܠܢܦܫܗܿ ܘܐܦ ܐܝܬ ܚܕ ܗܘܡܣܐ ܕܒܐܡܪܐ ܝܠܗ ܕܗܿܝ ܦܝܫܠܗܿ ܡܫܘܚܠܦܬܐ ܠܚܕܐ ܝܘܢܐ ܘܦܪܚܬ ܥܡ ܝܘܢ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܫܘܠܛܗܿ ܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܀