ܫܡܝܪܡ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܨܘܪܬܐ ܡܨܘܠܡܢܬܐ ܕܡܠܟܬܐ ܫܡܝܪܡ ܗܦܟܐ ܠܕܥܪܐ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܫܡܝܪܡ ܐܝܬ ܚܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܡܕܟܼܘܪܐ ܝܠܗܿ ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܠܟܬܐ ܕܐܬܘܪ ܫܡܝܪܡ ܗܘܝܬܐ ܝܠܗܿ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܥܣܩܠܐܢ ܘܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܫܒܼܝܩܬܐ ܒܒܲܪܝܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܗܘܝܬܗܿ . ܘܓܘ ܒܪܝܐ ܡܐܟܼܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ ܦܪ̈ܚܬܐ ܘܝܘܢ̈ܐ ܕܒܪܝܐ، ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܚܕܐ ܫܢ̄ܬܐ ܚܙܝܐ ܠܗ ܚܕ ܪܥܝܐ ܫܡܗ ܫܡܝܪܡ .ܫܩܝܠܗܿܠܗ ܘܡܬܒܼܠܗ ܥܠܗܿ ܫܡܐ ܕ ܫܡܝܪܡ ܒܫܡܐ ܕܓܢܗ ( ܐܗܐ ܝܠܗ ܚܕ̄ ܗܘܡܣܐ).

ܫܡܝܪܡ ܪܒܐ ܫܦܝܪܬܐ ܝܗܘܐ ܘܗܘܢܢܬܐ ܘܟܡܐ ܕܓܘܪܘܣܠܗܿ، ܫܘܦܪܗܿ ܣܓܼܐܠܗ.

ܒܚܕ̄ ܡܢ ܝܘܡܢ̈ܐ ܚܙܝܐܠܗ ܚܕ̄ ܪܒܚܝܠܐ ܢܝܢܘܝܐ ܫܡܗ ܡܢܘܢܝܣ ܡܘܚܒܐܠܗ ܘܥܒܼܝܕܐܠܗ ܒܪ̄ܬ ܙܘܓܗ (ܒܟܼܬܗ).

ܡܠܟܐ ܕܐܫܘܪ ܢܝܢܘܣ ܡܫܘܠܜܢܗ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܐܘܡܘ̈ܬܐ ܕܡܕܢܚܐ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܐܘܡܘ̈ܬܐ ܕܗܢܕܘ . ܐܦ ܒܢܐܠܗ ܠܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܥܠ ܣܦܬܐ ܕܢܗܪܐ ܕܕܩܠܬ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܦܪܸܩ ܗܘܵܐܠܹܗ ܡܢ ܒܢܝܬܗܿ ܦܣܸܩ ܗܘܐܠܗ ܕܡܫܠܜܢ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܗܢܕܘ.

ܡܨܐܠܗ ܢܝܢܘܣ ܕܡܫܠܜܢ ܥܠ ܟܠܗܿ ܗܢܕܘ ܫܒܼܘܩ ܡܢ ܩܢܜܪܘܢ ܕܝܠ̄ܗܿ ܕܝܗܘܐ ܒܐܟܬܪܝܐ .

ܥܡ ܢܝܢܘܣ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܝܢܘܣ ܡܠܘܟܼܐ ܘܪܒܚܝܠܐ ܘܗܿܘ ܜܠܝܒܐ ܗܘܐ ܕܒܪ̄ܬ ܙܘܓܗ ܗܘܝܐ ܥܡܗ ܓܘ ܩܪܒܼܐ ، ܘܐܗܐ ܗܘܐܠܗܿ ܦܘܪܣܐ ܜܒܼܬܐ ܕܡܚܙܝܗܿܠܗ ܫܡܝܪܡ ܠܚܝܠܗܿ.

ܠܒܼܫܠܗܿ ܠܒܼܘܫܬܐ ܕܐܘܪ̈ܙܐ (ܕܓܒܼܪ̈ܐ) ܘܒܗܿܝ ܥܕܢܐ ܕܡܜܐܠܗܿ ܠܦܢܝܬܐ ܕܒܟܬܵܪܝܐ ܘܠܡܕܝܢ̄ܬܗܿ ܐܪܫܟܼܝܬܐ ܚܙܐܠܗܿ ܚܕܐ ܢܘܝܠܘܬܐ ܘܡܚܝܠܘܬܐ ܒܫܘܪܐ ܕܡܕܝܢ̄ܬܐ .

ܡܓܘܒܐܠܐ ܚܕ̄ ܝܗܠܐ ܡܢ ܦܠܚ̈ܐ ܩܪ̈ܒܼܬܢܐ ܕܐܝܬܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡܨܝܬܐ ܕܐ̄ܣܠܩܬܐ ܠܫܘܪܐ ܪܡܐ . ܗܕܟܼܐ ܦܠܫܠܗܿ ܥܡ ܒܟܬܝܪ̈ܝܐ ܘܙܟܼܐܠܗܿ ܥܠܝܗܝ ܘܡܫܘܠܜܢܗܿ ܥܠ ܡܕܝܢ̄ܬܝܗܝ

ܐܝܡܢ ܕܒܟܼܬܝܪ̈ܝܐ ܪܓܫܠܘܢ ܕܐܢܝ ܡܘܩܪܡܠܘܢ ܘܚܣܪܘܢ ܠܩܪܒܼܐ ܩܐ ܫܡܝܪܡ ܘܩܐ ܐܬܘܪ̈ܝܐ ،ܡܒܘܪܒܙܠܘܢ .ܢܝܢܘܣ ܕܡܸܪܗ (ܡܥܘܓ̮ܒܠܗ) ܒܠܒܼܝܒܼܘܬܐ ܕܫܡܝܪܡ ܘܒܫܘܦܪܗܿ. ܦܣܩܠܗ ܕܓܒܼܪܗܿ ܘܥܒܼܕܠܗܿ ܒܟܼܬܐ ܩܐ ܓܢܗ ܘܝܗܒܼܠ ܒܪܬܗ ܩܐ ܡܢܘܢܝܣ .

ܒܪܡ ܢܝܢܘܣ ܪܒܐ ܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܫܡܝܪܡ ܘܠܐ ܡܨܐܠܗ ܕܚܝܐ ܕܠܐ ܕܝܠ̄ܗܿ ܩܜܝܠܗܿܠܗ ܓܢܗ .

ܘܢܝܢܘܣ ܓܒܼܝܪܐܠܗ ܫܡܝܪܡ ܘܡܢ ܒܬ̄ܪ ܫܢܝ̈ܐ ܝܪ̈ܝܟܼܐ ܕܫܘܠܜܢܐ ܡܬܠܐ ܢܝܢܘܣ ܘܟܕ ܒܪܘܢܗ ܢܝܢܐܣ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ ܫܩܠܗܿ ܫܡܝܪܡ ܠܫܘܠܜܢܐ .

ܘܐܝܬ ܐܡܪܝ ܕܗܿܝ ܩܜܠܗܿ ܠܢܝܢܘܣ ܐܝ̄ܟܼ ܬܼܐܲܪܬܐ ܩܐ ܓܒܼܪܗܿ ܘܫܩܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬܐ .

ܫܡܝܪܡ ܒܥܐܠܗܿ ܕܫܡܗܿ ܪܐܝܡ ܥܠ ܫܡܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܫܘܬܐܣܠܗܿ ܪܒܐ ܬܪ̈ܡܝܬܐ ܜܒܼ̈ـܐ

ܘܒܢܐܠܗܿ ܡܕܝܢ̄ܬܐ ܕܒܒܼܠ ܘܓܫܪܐ ܕܦܪܐܬ ܘܓܢ̈ܬܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܫܘܓ̄ܠܢ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܢܹܐ .

ܒܥܐܠܗܿ ܫܡܝܪܡ ܕܡܒܪܟܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܐ ܕܗܢܕܘܝ̈ܐ ܩܬܗܿ ܘܡܘܪܝܙܠܗܿ ܠܚܝܠ̈ܗܿ ܩܐ ܕܐܗܐ ܡܢܕܝ. ܘܥܒܼܪܗܿ ܒܩܪܒܼܐ ܥܡ ܗܢܕܘ̈ܝܐ ܘܥܒܼܕܠܗܿ ܚܕ ܦܢܕܐ ܘܢܟܼܠܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܟܼܬܝܪ̈ܝܐ ܒܗܢܕܘ. ܟܕ ܡܠܒܼܫܠܗܿ ܡܐܐ ܐܠܦ̈ܐ ܓܘܡܠ̈ܐ ܒܓܠܕܐ ܟܘܡܐ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܨܦܚܠܝܗܝ ܥܠ ܦܝܠ̈ܐ ܕܗܢܕܘ ܐܝܡܢ ܕܚܙܝܠܘܢ ܠܚܝܠ̈ܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܥܪܩܠܘܢ ܡܢ ܩܪܒܼܐ ܘܕܒܼܩܠܗܿ ܡܐܐ ܐܠܦ̈ܐ ܐܣܝܪ̈ܐ ܗܢܕܘܝ̈ܐ.ܘܐܦ ܡܠܟܝܗܝ ܥܪܩܠܗ.

ܐܝܢܐ ܐܝܡܢ ܕܝܕܥܠܗ ܡܠܟܐ ܕܒܟܬܝܪ̈ܝܐ ܠܦܢܕܗܿ ܘܠܚܸܘܠܗܿ ܟܘܦܫܠܗ ܠܦܝܠ̈ܐ ܓܘܪ̈ܐ ܘܨܦܚܠܐ ܥܠ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ ܘܐܢܝ ܥܪܩܠܘܢ ܡܢ ܬܡܐ .

ܐܝܢܐ ܒܐ̄ܚܪܝܬܐ ܥܒܼܕܠܘܢ ܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ . ܕܥܪܗܿ ܫܡܝܪܡ ܠܐܫܘܪ ܒܚܕ̄ ܬܘܠܬܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܗܿ . ܐܝܡܢ ܕܡܜܐܠܗܿ ܠܢܝܢܘܐ ܚܙܐܠܗܿ ܠܒܪܘܢܗܿ ܫܩܝܠܐ ܠܫܘܠܜܢܐ ܡܢܗܿ ،ܘܦܫܠܗ ܫܘܠܜܢܐ ܒܐܝܕܐ ܕܒܪܘܢܗܿ ܢܝܢܐܣ .

ܒܚܕܐ ܬܫܥܝܬܐ ܐ̄ܚܪ̄ܝܬܐ ܦܝܫܬܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܡܝܪܬܐ ܕܗܿܝ ܩܜܝܠܐܠܗܿ ܓܢܗܿ ܘܐܦ ܐܝܬ ܚܕ̄ ܗܘܡܣܐ ܕܒܐ̄ܡܪܐ ܝܠܗ ܕܗܿܝ ܦܝܫܠܗܿ ܡܫܘܚܠܦܬܐ ܠܚܕܐ ܝܘܢܐ ܘܦܪܚܠܗܿ ܥܡ ܝܘܢ̈ܐ ܡܢ ܒܬ̄ܪ ܕܡܘܓܪܫܠܗ ܫܘܠܜܢܗܿ 42 ܫܢܝ̈ܐ.