Jump to content

ܫܘܥܢܕܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܪܫܡܐ ܡܒܕܩ ܠܫܥܢܝܕܬ ܥܝܢ ܕܪ ܟܕ ܕܚܠܐ ܗܝ ܒܬܪ ܕܥܠܬ ܠܗܘܢ ܪܘܚܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ ܒܛܟܣ ܫܘܥܢܕܐ ܐܝܟ ܒܥܐ ܫܐܘܠ ܡܠܟܐ

ܫܘܥܢܕܐ ܗܘ ܓܘܢ ܡܢ ܚܪܫܘܬܐ ܕܡܚܫܚ ܡܝ̈ܬܐ ܘܥܢܝܕ̈ܐ. ܒܫܘܥܢܕܐ ܡܐܣܩ ܫܥܢܝܕܐ܆ ܗܘ ܡܫܥܢܕ݂ܢܐ܆ ܠܙܟܘܪ̈ܐ ܐܘ ܡܢܚܡ ܠܥܢܝܕ̈ܐ ܠܡܫܐܠܗܘܢ ܥܢ ܚܟܡܬܐ ܘܛ̈ܒܐ ܥܠܡܢ̈ܝܐ ܘܚܝܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܐܘ ܪ̈ܙܐ ܕܥܢܝܕܐ ܒܠܚܘܕܗ ܝܕܥܗܘܢ ܐܘ ܠܡܫܠܛ ܒܦܓܪܗ ܐܘ ܪܘܚܗ ܕܥܢܝܕܐ. ܫܘܥܢܕܐ ܐܦ ܡܫܬܡܝ ܚܪܫܘܬ ܡܝ̈ܬܐ ܐܘ ܫܘܥܒܕ ܥܢܝܕ̈ܐ܆ ܘܡܬܚܫܒ ܥܡ ܚܪܫܘܬܐ ܚܫܟܬܐ ܘܒܝܫܬܐ܀

ܫܘܡܝܐ[ܫܚܠܦ]

ܚܫܚܬܐ ܫܘܥܢܕܐ ܗܝ ܡܢ ܫܘܪܫܐ "ܥܢܕ" ܐܝ ܡܬ ܥܠ ܟܝܠܐ ܫܘܦܥܠܐ ܐܝܟ ܫܘܥܒܕܐ. ܥ̇ܒܕ ܫܘܥܢܕܐ ܡܫܥܢܕܢܐ ܡܫܬܡܝ ܘܢܩܒܬܐ ܡܫܥܢܕܢܝܬܐ܆ ܘܐܦ ܫܥܢܝܕܐ ܘܫܥܢܝܕܬܐ. ܒܠܫܢ̈ܐ ܐܘܪ̈ܘܦܝܐ ܡܚܫܚܝܢ ܠܚܫܚܬܐ "ܢܩܪܘܡܢܛܝܐ" ܕܡܢ ܠܫܢܐ ܝܘܢܝܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܠ̈ܐ: ܢܩܪܘ ܐܝ ܡܝܬܐ ܘܡܢܛܝܐ ܐܝ ܩܨܡܐ܀

ܫܘܥܢܕܐ ܒܬܫܥܝܬܐ[ܫܚܠܦ]

ܒܪܝܫܝܬ ܫܘܥܢܕ݂ܐ ܡܬܬܥܩܒܐ ܠܛܟ̈ܣܐ ܫܡܢ̈ܢܝܐ܆ ܡܢ ܡܣܩܘܬ ܙܟܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܪ̈ܘܚܝܗܘܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܠܡܫܐܠܗܘܢ ܘܣܘܕܐ ܥܡܗܘܢ.

ܐܬܛܒܒ ܫܘܥܢܕܐ ܒܡܕ̈ܝܢܘܬܐ ܥܬܝܩ̈ܬܐ ܐܝܟ ܡܨܪܝܢ ܘܒܒܠ ܘܝܘܢ ܘܪܗܘܡܐ ܐܝܟ ܕܕܟܪ ܦܝܠܘܣܘܦܐ ܝܘܢܝܐ ܐܣܛܪܒܘܢ ܒܟܬܒܗ "ܓܘܓܪܘܦܝܩܐ" «ܢܩܪܘܡܢܛܝܐ» ܐܝ ܫܘܥܢܕܐ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܒܝܒܐ ܒܛܟ̈ܣܐ ܕܩܨܡܐ ܒܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܡܦܪܛܪܘܬܐ ܦܪܬܝܬܐ. ܩܕܝܡܐ ܒܕܟܪ̈ܝ ܫܘܥܢܕܐ ܒܣܦܪܘܬܐ ܡܫܬܟܚ ܒܐܘܕܝܣܝܐ ܕܗܘܡܪܘܣ܆ ܕܝܢ ܚܕܪ ܐܘܕܝܣܝܘܣ ܠܥܠܡܐ ܬܚܬܝܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܫܒܠܬ ܠܗ ܩܝܪܩܝ ܚܪܫܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܠܡܫܐܠ ܥܢ ܡܪܕܝܬܗ ܠܒܝܬܗ. ܨܒܐ ܐܘܕܝܣܝܘܣ ܕܢܫܐܠ ܠܛܝܪܣܐܣ܆ ܢܒܝܐ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܕܐܦܘܠܘ܆ ܒܪܡ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܣܩ ܠܙܟܘܪܗ ܒܠܐ ܥܘܕܪܢ. ܒܦܠܓܐ ܗܢܐ ܡܢ ܐܘܕܝܣܝܐ ܕܟܝܪ ܪܒ ܡܢ ܦܫ̈ܝܩܬ ܛܟܣ ܫܘܥܢܕܐ: ܕܢܗܘܐ ܨܝܕ ܒܐܪ ܢܘܪܐ ܒܫܥ̈ܬ ܠܝܠܐ܆ ܥܡ ܡܪܫܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܡܐ ܕܕ̈ܒܚܝܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܢ܆ ܘܠܡܬܠ ܫܬܝ ܠܙܟܘܪܐ ܟܕ ܡܫܒܚ ܡܫܥܢܕܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܙܟܘܪ̈ܝ ܥܠܡܐ ܬܚܬܝܐ ܘܐܠܗܘܗܝ.

ܡܕ̈ܝܢܘܬܐ ܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܗܝܡܢ̈ܢ ܕܝܕܥܬܗܘܢ ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܐܚܕܬ ܟܘܠܐ܆ ܒܪܡ ܝܘ̈ܢܝܐ ܘܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܝܡܢܘ ܕܗܢܘܢ ܐܚܕ̈ܝܢ ܝܕܥܬܐ ܒܠܚܘܕ ܒܡܕ̈ܡܐ ܕܝܕܥܘ ܒܚܝ̈ܝܗܘܢ.

ܕܝܬܝܩܐ ܥܬܝܩܐ ܕܟܪ ܕܟܢܥܢ̈ܝܐ ܦܠܫܬܝܢ̈ܝܐ ܫܥܢܕܘ ܕܙܗܪ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܡܢ ܡܐܠܦ ܡܥܒܕ̈ܝܗܘܢ:

9 ܘܡܐ ܕܥܠܬ ܠܐܪܥܐ ܕܝܗܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ. ܠܐ ܬܐܠܦ ܠܡܥܒܕ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܗܢܘܢ. 10 ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܒܟ ܕܡܥܒܪ ܒܪܗ ܐܘ ܒܪܬܗ ܒܢܘܪܐ. ܐܘ ܕܩܨܡ ܩܨܡܐ. ܘܕܡܐܚܕ ܥܝ̈ܢܐ. ܘܕܡܢܚܫ. ܘܕܚܪܫ. 11 ܘܕܐܫܦ ܒܐܫܦܐ. ܘܕܫܐܠ ܡܢ ܙܟܘܖ̈ܐ. ܘܡܢ ܝܕܘ̈ܥܐ. ܘܫܐܠ ܠܡܝ̈ܬܐ. 12 ܡܛܠ ܕܛܡܐ ܗܘ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܟܠܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܛܢ̈ܦܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܘܒܕ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܢ ܩܕܡܝܟ. (ܣܦܪܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܝܚ:9-12)

ܐܦܢ ܕܫܘܥܢܕܐ ܡܬܟܠܐ ܗܘ ܒܝܗܘܕܝܘܬܐ܆ ܫܐܘܠ ܡܠܟܐ ܐܙܠ ܠܘܬ ܫܥܢܝܕܬܐ (ܐܝ ܡܫܥܢܕܢܝܬܐ) ܘܒܥܐ ܡܢܗ̇ ܠܫܘܥܢܕ ܪܘܚܗ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ. ܕܚܠܬ ܫܥܢܝܕܬܐ ܟܕ ܪܘܚܗ ܫܪܝܪܬܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܐܣܩܬ ܩܕ̈ܡܝܗܘܢ܆ ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܫܐܘܠ: "ܠܡܢܐ ܐܙܝܥܬܢܝ ܠܡܣܩܘܬܢܝ ". ܠܐ ܐܬܪܓܡ ܫܐܘܠ ܥܠ ܗܢܐ (ܗܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܐܬܪܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ)܆ ܒܪܡ ܡܬ ܘܐܦ ܒܪܗ ܒܩܪܒܐ ܒܝܘܡܐ ܕܥܩܒ܆ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܢܦܫܗ ܕܢܓܪܗ ܕܐܠܗܐ.

ܟܬܘܒ̈ܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܕܥܩܒܘ ܣܬܪܘ ܠܗܘܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܡܬܡܨܝܘܬ ܫܘܥܢܕܐ܆ ܘܦܫܩܘ ܡܣܩܘܬܐ ܕܕܘܪ̈ܡܝ ܫܐܕ̈ܐ. ܒܪܡ ܡܫܝܚ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܕܫܘܥܢܕܐ ܫܪܝܪ ܗܘ ܒܪܡ ܟܠܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ܀

ܛܟܣ̈ܝ ܫܘܥܢܕܐ[ܫܚܠܦ]

ܛܟ̈ܣܝ ܫܘܥܢܕܐ ܡܬܓܘ̈ܢܝܢ ܒܝܢ ܦܫܝܛܐ ܘܪܟܝܒܐ. ܟܒܪ ܢܚܫܚ ܫܘܥܢܕܐ ܠܬܩܪ̈ܝܬܐ ܐܘ ܬܚܘ̈ܓܬܐ ܘܛܠܣܡܢ̈ܐ ܘܠܘ̈ܚܫܐ܆ ܘܐܦ ܕܢܚܘܓ ܢܦܫܗ ܫܥܢܝܕܐ ܒܢܝ̈ܫܝ ܡܘܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܗ ܐܝܟ ܠܡܠܒܫ ܠܒܘ̈ܫܝ ܡܝ̈ܬܐ ܐܘ ܥܘܦܝܬܐ܆ ܘܠܡܐܟܠ ܐܟܠܐ ܕܡܢܝܫ ܡܘܬܐ ܐܝܟ ܐܟܠܐ ܫܛܘܪܐ ܘܐܦ ܠܒܗ ܕܥܢܝܕܐ ܐܘ ܟܒܕܗ ܐܘ ܒܣܪܐ ܡܝܬܐ. ܟܒܪ ܐܦ ܢܡܬܘܚ ܛܟܣܐ ܠܫܥ̈ܝܢ ܐܘ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܘ ܫܒܘܥܝܢ܆ ܘܢܫܬܠܡ ܒܡܣܩܘܬ ܙܟܘܪܐ. ܣܒܣ ܢܥܒܕ ܫܥܢܝܕܐ ܠܫܘܥܢܕܗ ܒܝܢܬ ܩܒܪ̈ܐ ܘܕ̈ܘܟܝ ܛܡܘܪܝܐ ܘܕܘ̈ܟܐ ܚܫܝ̈ܟܐ ܘܩܨܝ̈ܦܐ ܐܝܟܢܐ ܕܝܝܐ ܠܫܘܥܢܕܐ܀