ܫܒܝܠܐ (ܡܡܠܠܘܬ ܟܘܟܒܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܫܒܝܠܐ ܐܘ ܚܘܕܪܐ ܗܘ ܡܬܟܪܟܢܘܬܐ ܕܟܘܟܒܐ ܚܕ ܠܟܘܟܒܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ ܐܝܟ ܡܬܟܪܟܢܘܬ ܣܗܪܐ ܠܐܪܥܐ ܘܐܪܥܐ ܠܫܡܫܐ܀