Jump to content

ܣܗܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܗܪܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ

ܣܗܪܐ (ܐܬܐ: ☽) ܐܘ ܣܝܢܐ ܗܘ/ܗܝ ܓܒܝܠܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܝܚܝܕܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܛܟܣܐ ܕܫܡܫܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܲܗܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܲܗܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܰܗܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܰܗܪ̈ܶܐ)