ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܪܫܐ)

ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܐܘ ܪܝܫܐ ܐܘ ܪܫܐ ܗܘ ܟܘܢܝܐ ܕܩܘܛܢܝܘܬܐ. ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܐ ܓܒܝܐ ܐܦ/ܐܘ ܪܝܫ ܐܬܪܐ܀

ܪ̈ܝܫܝ ܩܘܛܢܝܘ̈ܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ: