ܚܘܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܨܘܪܬܐ ܕܚܘܣܢܝ ܡܘܒܐܪܟ

ܡܘܚܡܕ ܚܘܣܢܝ ܐܠܣܝܕ ܡܘܒܐܪܟ (ܥܪܒܐܝܬ محمد حسني سيد مبارك‎܆ ܐܬܝܠܕ 4 ܒܐܝܪ 1928 ܒܟܦܪ ܐܠܡܨܠܚܐ܆ ܡܝܬ 25 ܒܫܒܛ 2020 ܒܐܠܩܐܗܪܐ) ܗܘܐ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ 1981 ܠ2011܀

ܒܫܢܬܐ ܕ1975 ܗܘܐ ܡܘܒܐܪܟ ܚܠܦ ܪܝܫܐ ܕܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܐܢܘܐܪ ܐܠܣܐܕܐܬ. ܒܬܪ ܩܛܠܗ ܕܐܠܣܐܕܐܬ ܒ1981 ܗܘܐ ܡܘܒܐܪܟ ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡܨܪܝܢ ܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܒܠܚܘܕܗ ܡܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܇ ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܩܬ ܗܘܐ ܐܝܟ ܛܪܘܢܐ܀

ܐܣܪ̈ܐ ܒܪ̈ܝܐ[ܫܚܠܦ]