ܪܥܡܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܠܐ ܕܪܥܡܐ

ܪܥܡܐ ܗܘ ܩܠܐ ܕܥܢܢ̈ܐ ܘܕܒܪ̈ܩܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܪܲܥܡܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܲܥܡܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܪܰܥܡܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܪ̈ܰܥܡܶܐ)