ܒܪܩܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search

ܒܪܩܐ ܗܘ ܢܘܗܪܐ ܕܗܘܝܐ ܒܫܡܝܐ ܘܡܬܩܪܨܦܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܘܡܦܩܥܐ ܘܙܒܢܝ̈ܢ ܢܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܘܩܕܐ ܘܩܛܠܐ ܘܗܓܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܒܲܪܩܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܲܪ̈ܩܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܒܰܪܩܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܒܰܪ̈ܩܶܐ)