ܩܢܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܢܐ ܕܦܪܚܬܐ

ܩܢܐ ܐܘ ܩܐܢܐ ܗܘ ܣܬܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܬܩܢܐ ܦܪܚܬܐ ܠܡܣܡ ܒܓܘܗ ܒܝܥܝ̈ܗ ܘܠܡܪܒܝܘ ܦܪ̈ܘܓܝܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܸܢܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܸܢܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܶܢܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܶܢ̈ܶܐ)