ܛܝܪܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
(ܨܝܒ ܡܢ ܦܪܚܬܐ)
ܛܝܪܐ

ܛܝܪܐ ܗܝ ܦܪܚܬܐ. ܟܠ ܚܝܘܐ ܕܬܦܪܚ ܡܬܩܪܝܐ ܛܝܪܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܛܲܝܪܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܲܝܪ̈ܵܐ . ܛܲܝܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܛܰܝܪܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܛܰܝܪ̈ܳܐ . ܛܰܝܪ̈ܶܐ)