ܩܡܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܡܚܐ ܒܟܣܝܬ̈ܐ

ܩܡܚܐ ܗܘ ܛܚܝܢܐ ܕܚܛ̈ܐ ܐܘ ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘ ܕܟܘܢܬܐ ܐܘ ܦܪܬܐ ܕܝܥܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܬܐ. ܩܡܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܪܝܫܝܐ ܠܥܒܕ ܠܚܡܐ܀