Jump to content

ܩܡܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܡܚܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܙܒܘܪܐ

ܩܡܚܐ ܗܘ ܛܚܝܢܐ ܕܚܛ̈ܐ ܐܘ ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘ ܕܟܘܢܬܐ ܐܘ ܦܪܬܐ ܕܝܥܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܩܡܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܪܝܫܝܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐ܀

ܪܬܡܐ

[ܫܚܠܦ]
  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܡܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܡܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)