ܩܡܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܡܚܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܙܒܘܪܐ

ܩܡܚܐ ܗܘ ܛܚܝܢܐ ܕܚܛ̈ܐ ܐܘ ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘ ܕܟܘܢܬܐ ܐܘ ܦܪܬܐ ܕܝܥܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܩܡܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܪܝܫܝܐ ܠܡܥܒܕ ܠܚܡܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܲܡܚܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܰܡܚܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܠܝܬ)