ܩܡܚܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܫܘܪ ܠ: ܐܠܦܪܘܬܐ, ܒܨܝܐ
ܩܡܚܐ ܒܟܣܝܬ̈ܐ

ܩܡܚܐ ܗܘ ܛܚܝܢܐ ܕܚܛ̈ܐ ܐܘ ܕܣܥܪ̈ܐ ܐܘ ܕܟܘܢܬܐ ܐܘ ܦܪܬܐ ܕܝܥܝܬ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܬܐ. ܩܡܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܪܝܫܝܐ ܠܥܒܕ ܠܚܡܐ܀