ܚܛܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܚܛ̈ܐ

ܚܛܬܐ ܗܝ ܙܪܥܐ ܡܬܐܟܠܢܐ ܕܡܬܛܚܢ ܘܡܬܐܦܐ ܘܗܘܐ ܡܢܗ ܠܚܡܐ. ܫܪܫܗ ܕܚܛܬܐ ܚܢܛܬܐ ܗܘ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܚܸܛܬ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܸܛܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܚܶܛܬ̥ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܚܶܛ̈ܶܐ)