ܣܥܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܣܥܪ̈ܐ

ܣܥܪܬܐ (ܫܡܐ ܝܘܠܦܢܝܐ: Hordeum vulgare) ܗܘ ܙܪܥܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܒܠܐ ܡܬܐܟܠܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܚܝܘܬ̈ܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܣܥܵܪܬܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܥܵܪܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܣܥܳܪܬܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܣܥܳܪ̈ܶܐ)