ܣܥܪܬܐ

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܣܥܪ̈ܐ

ܣܥܪܬܐ (ܫܡܐ ܝܘܠܦܢܝܐ: Hordeum vulgare) ܗܘ ܙܪܥܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܒܠܐ ܡܬܐܟܠܢܝܬܐ ܦܪܝܫܐܝܬ ܠܚܝܘܬ̈ܐ܀

+