ܩܠܝܕܐ (ܡܐܢܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܩܠܝܕ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܪ̈ܕܝܬܐ

ܩܠܝܕܐ ܐܘ ܐܩܠܝܕܐ (ܡܢ ܝܘܢܝܐ ܥܬܝܩܐ κλείς ܘܒܚܫܘܫܐ κλεῖδα) ܗܘ ܡܐܢܐ ܙܥܘܪܐ ܕܒܗ ܡܬܦܬܚܝܢ ܘܡܬܬܚܕܝܢ ܬܪ̈ܥܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܵܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ ܐܘ ܐܲܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ ܐܘ ܐܰܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ)