ܬܪܥܐ (ܒܒܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
Jump to navigation Jump to search
ܬܪܥܐ ܐܘܟܡܐ

ܬܪܥܐ ܗܘ ܦܬܚܐ ܠܡܥܠ ܒܕܘܟܐ ܕܐܚܝܕܐ ܗܝ ܘܠܡܦܩ ܡܢܗ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܬܲܪܥܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܲܪ̈ܥܹܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܬܰܪܥܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܬܰܪ̈ܥܶܐ)