ܩܠܝܕܐ (ܓܪܡܐ)

ܡܢ ܘܝܩܝܦܕܝܐ، ܐܝܢܣܩܠܘܦܕܝܐ ܚܐܪܬܐ
ܩܠܝܕܐ (Clavicle)

ܩܠܝܕܐ ܗܘ ܓܪܡܐ ܐܪܝܟܐ ܘܚܕ ܡܢ ܬܠܬܐ ܓܪ̈ܡܐ ܕܟܬܦܐ܀

ܪܬܡܐ[ܫܚܠܦ]

  • ܡܕܢܚܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܵܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܝܼܕ݂ܹ̈ܐ)
  • ܡܥܪܒܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂ܳܐ (ܟܢܘܫܝܐ: ܩܠܺܝܕ݂̈ܶܐ)